Bolttech Insurance Broker
LinePhone

ทริคง่ายๆ ขอวีซ่าอเมริกาให้ผ่านฉลุย

วีซ่าอเมริกา ถือว่าติดอันดับต้นๆ ที่ขอวีซ่ายากมาก เพราะกว่าจะได้มาครอบครองต้องผ่านหลายด่านมากมาย โดยเฉพาะขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ หากใครที่อยากไปเที่ยวอเมริกาจะต้องเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าอเมริกาหลายอย่าง วันนี้เพนกวิน bolttech.co.th จะมากระซิบบอก ทริคง่ายๆ ที่ช่วยขอวีซ่าอเมริกาให้ผ่านฉลุย พร้อมวิธีการสัมภาษณ์ขอวีซ่าอเมริกา!!

1. กรอกประเภทวีซ่าให้ตรงวัตถุประสงค์

ทำวีซ่าอเมริกา

ไม่ว่าคุณจะเดินทางไป เที่ยวอเมริกา เรียนต่ออเมริกา ต้องยื่นวีซ่าอเมริกาแบบชั่วคราว โดยวีซ่าประเภทชั่วคราวแบ่งออกหลายวัตถุประสงค์ ผู้เดินทางจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1.1 วีซ่าประเภท B-2 (ท่องเที่ยว)

วีซ่าท่องเที่ยว

 • วัตถุประสงค์: ท่องเที่ยวในอเมริกา 
 • เอกสารที่จำเป็นเช่น ตั๋วเครื่องบิน ใบจองโรงแรม แผนที่ รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 
 • ข้อมูลการสัมภาษณ์: การพูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือก แผนการเดินทาง และวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 
 • ค่าธรรมเนียม: ประมาณ 5,440 บาท

1.2 วีซ่าประเภท B-1 (ทำธุรกิจ)

วีซ่าธุรกิจ

 • วัตถุประสงค์: ทำธุรกิจ สัมนา หรือประชุมในอเมริกา 
 • เอกสารที่จำเป็นเช่น เอกสารบริษัท ใบจองห้องประชุมหรือสถานที่ประชุม แผนการเดินทางธุรกิจ 
 • ข้อมูลการสัมภาษณ์: รายละเอียดการทำธุรกิจ ความสัมพันธ์กับธุรกิจในอเมริกา 
 • ค่าธรรมเนียม: ประมาณ 5,440 บาท 

1.3 วีซ่าประเภท C1 (เดินทางผ่านแดน)

วีซ่าประเภท C1

 • วัตถุประสงค์: ที่จะเดินทางผ่านแดนสหรัฐอเมริกาไปยังอีกประเทศหนึ่ง 
 • เอกสารที่จำเป็นเช่น: ตั๋วเดินทางหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงแผนการเดินทางผ่านไปยังจุดหมายปลายทาง หลักฐานการเงินที่เพียงพอระหว่างการผ่านแดน เอกสารอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศอื่นหลังการเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกา 
 • ข้อมูลการสัมภาษณ์: ประวัติการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทางผ่านแดน  
 • ค่าธรรมเนียม: ประมาณ 5,440 บาท

1.4 วีซ่าประเภท F, J, และ M (นักเรียน)

วีซ่านักเรียน

 • วัตถุประสงค์: การศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน หรือการศึกษาในสายวิชาชีพ 
 • เอกสารที่จำเป็นเช่น ใบรับรองการเข้าเรียน (I-20 สำหรับ F, DS-2019 สำหรับ J) หลักฐานการได้รับการอนุมัติจากโรงเรียน 
 • ข้อมูลการสัมภาษณ์: รายละเอียดการเรียน วัตถุประสงค์ในการศึกษาที่อเมริกา แผนการเรียนการสอน
 • ค่าธรรมเนียม: ประมาณ 5,440 บาท

1.5 วีซ่าประเภท H (แรงงานชั่วคราว)

วีซ่าประเภท H

 • วัตถุประสงค์: ทำงานชั่วคราวตามฤดูกาลหรือจ้างงานในอเมริกา 
 • เอกสารที่จำเป็นเช่น สัญญาจ้างงานชั่วคราว หลักฐานที่แสดงการจ้างงาน เป็นต้น 
 • ข้อมูลการสัมภาษณ์: รายละเอียดงาน แผนการทำงาน และวัตถุประสงค์ในการทำงาน 
 • ค่าธรรมเนียม: ประมาณ 6,460 บาท

1.6 วีซ่าประเภท K (คู่หมั้นหรือคู่สมรสของชาวสหรัฐฯ)

วีซ่าประเภท K

 • วัตถุประสงค์: คู่หมั้นหรือคู่สมรสที่ต้องการร่วมกันในชีวิตในสหรัฐอเมริกา 
 • เอกสารที่จำเป็นเช่น หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ใบสมรส ประวัติส่วนตัวของคู่สมรส หลักฐานการประกอบอาชีพของคู่สมรส
 • ข้อมูลการสัมภาษณ์: รายละเอียดของความสัมพันธ์ แผนการอาศัยอยู่ร่วมกัน วัตถุประสงค์ในการอาศัยร่วมกัน 
 • ค่าธรรมเนียม: ประมาณ 9,010 บาท

1.7 วีซ่าประเภท L (พนักงานที่ย้ายไปทำงานชั่วคราว)

วีซ่าประเภท L

 • วัตถุประสงค์: การย้ายไปทำงานชั่วคราวในบริษัทในเครือเดียวกัน 
 • เอกสารที่จำเป็นเช่น หลักฐานการจ้างงาน ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน สัญญาจ้างงานชั่วคราว 
 • ข้อมูลการสัมภาษณ์: รายละเอียดของตำแหน่งงาน แผนการทำงานชั่วคราว วัตถุประสงค์ในการย้าย 
 • ค่าธรรมเนียม: ประมาณ 6,460 บาท 

*ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมขอยื่นวีซ่า อาจมีการผันแปรตามค่าเงินในช่วงเวลานั้นๆ

2. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน (ตัวจริงและสำเนา)

ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าอเมริกา ควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำมาประกอบในการสัมภาษณ์

2.1 ใบสมัคร DS-160 หรือ แบบฟอร์มขอวีซ่าอเมริกาออนไลน์

 • โดยต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

2.2 ใบนัดสัมภาษณ์ Appointment Confirmation

 • โดยยืนยันวันและเวลา เพื่อนัดหมายในการสัมภาษณ์ขอ visa อเมริกา

2.3 หนังสือเดินทาง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน

 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทั้งตัวจริงและสำเนา รวมถึงหนังสือเดินทางเก่า (ถ้ามี)

2.3 บัตรประชาชนไทย/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

 • โดยข้อมูลต้องตรงกับข้อมูลในใบสมัคร DS-160

ขอวีซ่าอเมริกา

2.4 เอกสารรับรองต่างๆ 

 • พนักงานบริษัท: หนังสือรับรองการทำงาน. 
 • ธุรกิจส่วนตัว: หนังสือรับรองบริษัท 
 • ข้าราชการ: หนังสือรับรองการทำงานและสำเนาบัตรข้าราชการ 
 • การค้าขาย: รูปถ่ายร้านค้าที่มีผู้ขอในรูป 
 • การศึกษา: ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน 

2.5 สเตทเม้น/บัญชีธนาคาร

 • ขอสเตทเม้น (Statement) จากธนาคาร ย้อนหลัง 6-12 เดือน ออกเป็นภาษาอังกฤษ 

2.6 หากมีสปอนเซอร์ ต้องขอสเตทเม้น/บัญชีธนาคาร

 • ให้ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าอเมริกา ทำเรื่องขอ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และ Bank Guarantee ของสปอนเซอร์ด้วย ออกเป็นภาษาอังกฤษ 

2.7 ใบจดทะเบียนสมรสหรือใบหย่า รวมถึงใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 

2.8 รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 2×2 นิ้ว

 • การถ่ายรูปขอวีซ่าอเมริกา ต้องหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ห้ามใส่แว่นตาและควรเปิดหน้า 

2.9 แผนการเดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ

 • เช่น คุณต้องการไปเมืองไหน ไปเมืองอะไร เขียนวันเดินทางไปกลับให้ตรงตามระยะเวลาที่ยื่นขอวีซ่า โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

3. คุณสมบัติผู้ขอวีซ่าเที่ยวอเมริกาก็สำคัญ

ทําวีซ่า อเมริกา

อีกหนึ่งเกณฑ์ในการตัดสินว่า วีซ่าอเมริกาจะผ่านหรือไม่? ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอวีซ่าด้วย ยกตัวอย่างหากคุณต้องการไปเที่ยวอเมริกา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

3.1 ไม่มีข้อจำกัดอายุ 

 • ผู้ที่ต้องการทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ไม่มีข้อจำกัดอายุ แต่กรณีที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน

3.2 มีการงานที่มั่นคงในประเทศไทย  

 • แสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นว่า ผู้ยื่นขอวีซ่ามีหน้าที่การงานที่ดีในประเทศไทย เป็นหลักฐานที่เพิ่มความเชื่อมั่นได้ 

3.3 สถานะการเงินมั่นคง 

 • ผู้ขอวีซ่าอเมริกาควรมีหลักฐานการเงินที่มั่นคง เพียงพอที่จะรองรับค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่จะอยู่ในอเมริกา 

3.4 ประวัติการเดินทางที่ดี 

 • ผู้ขอวีซ่าควรมีประวัติการเดินทางที่ดีในต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่า ผู้ขอวีซ่าสามารถดูแลตนเองได้ และพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบขณะเดินทางในต่างประเทศ

คำแนะนำ: ผู้ขอวีซ่าควรทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่า จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและจะกลับมาที่ในประเทศไทยโดยไม่ขัดข้องต่อกฎระเบียบวีซ่าของอเมริกา แสดงให้เห็นถึงสถานะการเงินที่มั่นคง และประวัติการเดินทางที่ดีจะช่วยให้การพิจารณาขอวีซ่าอเมริกาง่ายขึ้น

4. เตรียมตัวนัดสัมภาษณ์ให้พร้อม

สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

ขั้นตอนยื่นวีซ่าอเมริกา มีจุดที่ยากคือ การสัมภาษณ์ขอวีซ่าอเมริกา กับทางสถานทูต นั่นหมายความว่า คุณต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (ควรฝึกฝนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานไว้) การสัมภษณ์จะใช้เวลาประมาณ  3 – 5 นาที  แต่ละคำถามจะต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า โดยคำถามที่เจ้าหน้าที่ถามบ่อย มีดังนี้ 

4.1 การแนะนำตัวเอง  

 • เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเอง พูดถึงชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาหรือการทำงาน 

4.2 วัตถุประสงค์ในการเดินทาง 

 • Can you tell me the purpose of your trip to the United States? 
 • What is the reason for your visit to the United States? 

4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ในประเทศต้นสังกัด

 • Where do you currently reside in your home country? 
 • Can you provide your current address in your home country? 

4.5 แผนการเดินทาง

 • What are your travel plans while in the United States? 
 • Do you have a specific itinerary or places you plan to visit? 

4.6 ที่พัก 

 • Where will you be staying during your time in the United States? 
 • Do you have accommodation arrangements in place? 

4.7 การทำงานหรือการศึกษา 

 • Can you provide details about your current job/studies? 
 • What is your occupation/field of study? 

4.8 ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว 

 • Do you have family members in the United States? 
 • Can you provide details about your immediate family members? 

4.9 แหล่งที่มาของรายได้ 

 • What is your source of income? 
 • Can you provide information about your financial status? 

4.10 การค้าขายหรือธุรกิจ 

 • Are you involved in any business or trade in your home country? 
 • Do you have any business interests in the United States? 

4.11 การศึกษา (สำหรับวีซ่าประเภท F1) 

 • Tell me about your current educational institution and program of study. 
 • When did you start your current course of study, and when do you expect to complete it?

**ทริคง่ายๆ ในการสัมภาษณ์ขอวีซ่าอเมริกาคือ การเตรียมความพร้อมให้ดี ตอบคำถามอย่างมั่นใจ ตรงไปตรงมา ห้ามโกหกเด็ดขาด!! และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบในประเทศอเมริกา เพื่อช่วยให้ขอวีซ่าอเมริกาง่ายขึ้น

5. เดินทางไปสถานที่ยื่นขอวีซ่าอเมริกา

การขอยื่นวีซ่าอเมริกาในประเทศไทย มี 2 แห่ง ได้แก่

 • สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ ที่อยู่ 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ เวลาทำการติดต่อได้เฉพาะช่วงเวลานัดหมาย ปิดทำการในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ ที่อยู่ 387 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 เวลาทำการติดต่อได้เฉพาะช่วงเวลานัดหมาย ปิดทำการในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เที่ยวอเมริกา

ดังนั้นใครที่มีแพลนจะไป เที่ยวอเมริกา เรียนต่ออเมริกา ควรวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้า ศึกษาสถานที่ต้องการเดินทาง ความปลอดภัย สภาพอากาศ กฎระเบียบต่างๆ และที่พัก ถ้าคุณอยากได้ ตั๋วเครื่องบินราคาถูก สามารถเปรียบเทียบราคา จองล่วงหน้าไว้ก่อน จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในทริปนี้ได้ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านยื่นขอวีซ่าอเมริกาผ่านฉลุย เดินทางโดยสวัสดิภาพ และเที่ยวสนุกตลอดทริป ^^

ประกันเดินทาง

 

Sleeping Blogger

Content Writer ผู้ที่รักงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ ชอบเล่าเรื่อง แชร์ความรู้ใหม่ๆ หรือไอเดียง่ายๆ ที่เป็นสไตล์ของตัวเอง อยากให้เพื่อนๆ สนุกไปด้วยกัน!

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.