Bolttech Insurance Broker
LinePhone

ประกันสังคม เงินสงเคราะห์บุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

รู้หรือไม่ว่า? สำหรับคุณแม่ที่ทำประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 มีสิทธิ์จะได้รับเงิน ประกันสังคม สงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท ครั้งละไม่เกิน 3 คน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน เรื่องการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ทั้งนี้การรับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ประกันสังคมกำหนด

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม เป็นสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่จ่ายเงินสบทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายใน 3 ปี  เป็นเงินที่ช่วยแบ่งเบาภาระ และส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 

2. จ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน จ่ายประกันสังคมมามากกว่า 12 เดือนแล้ว ภายในเวลา 36 เดือน 

3. ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรม

4. อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

5. ผู้ประกันตนพ่อหรือแม่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ์

เอกสารที่ใช้รับเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)

2. สำเนาสูติบัตรบุตร (สำหรับผู้ประกันตนหญิงที่ต้องการใช้สิทธิ์)

3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า พร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตน หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย สำเนาสูติบัตรบุตร (สำหรับผู้ประกันตนชายที่ต้องการใช้สิทธิ์)

4. สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ในกรณีเปลี่ยนชื่อ

5. กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ ใช้สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้

6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ของผู้ยื่นคำขอ 

ผู้ประกันตนที่ต้องการรับสิทธิประกันสังคม เงินสงเคราะห์บุตร สามารถยื่นคำ ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่ท่านสะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สายด่วน 1506 และ www.sso.go.th และยังมีสิทธิได้รับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หากผู้ประกันตนอยู่ในครอบครัวยากจน สมาชิกในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 100,000 บาท/คน/ปี และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

นอกจาก สิทธิประกันสังคม เรื่องการมองหาประกันสุขภาพก็สำคัญไม่แพ้กัน ซื้อประกันสุขภาพ เพิ่มเติมสำหรับตัวเองและคนที่คุณรัก คุ้มครองค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ  คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ครอบคลุมค่าห้อง ICU  มีแผนทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับประกันคนที่มีอายุ 21-55 ปี สามารถซื้อผ่านออนไลน์ นำไปลดหย่อนภาษีได้ ส่วนใครที่ซื้อประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่ ก็นำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน คุ้มครองยาวๆ ต่อปีเลย

ประกันสุขภาพ

Proudfah

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.