Bolttech Insurance Broker
LinePhone

ทำใบขับขี่ 2567 ใช้เอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร

การทำใบขับขี่ เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการขับรถบนท้องถนน ในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงขั้นตอน และเอกสารในการขอทำใบขับขี่ใหม่ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ 2567 จะต้องมีคุณสมบัติ และขั้นตอนการทำใบขับขี่ดังนี้

ทำใบขับขี่ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สำหรับใบขับขี่รถยนต์ ไม่ต่ำกว่า 15 ปี สำหรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ร่างกาย ไม่เป็นผู้พิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • สุขภาพ ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • จิตใจ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ประวัติ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ทำใบขับขี่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียมในการทำใบขับขี่ 2567 ประกอบด้วย

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุไม่เกิน 6 เดือน สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับเดิมได้
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีทะเบียนบ้านหมดอายุไม่เกิน 6 เดือน สามารถใช้ทะเบียนบ้านฉบับเดิมได้
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป รูปถ่ายต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน เห็นใบหน้าเต็ม และไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ
 4. ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองแพทย์จะต้องออกโดยสถานพยาบาลที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 5. ใบรับรองการอบรมขับรถ ใบรับรองการอบรมขับรถสามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบก หรืออบรมกับสถานอบรมขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองก็ได้

3 ขั้นตอนการทำใบขับขี่

ทำใบขับขี่ 2567

ขั้นตอนในการขอทำใบขับขี่ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: จองคิว

ผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่สามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th โดยสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน

ขั้นตอนที่ 2: ชำระค่าธรรมเนียม

ผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่จะต้องชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี ราคา 1,000 บาท
 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 2 ปี ราคา 500 บาท
 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี ราคา 300 บาท
 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 2 ปี ราคา 150 บาท

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่กำหนด

เมื่อถึงวันนัดหมาย ผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่กำหนด ดังนี้

 • ตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เจ้าหน้าที่จะทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้สมัคร เช่น การมองเห็น การได้ยิน การทรงตัว เป็นต้น
 • อบรมขับรถ ผู้สมัครจะต้องอบรมขับรถตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
 • ทดสอบข้อเขียน ผู้สมัครจะต้องทดสอบ ทำข้อสอบใบขับขี่ เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนน
 • ทดสอบขับรถ ผู้สมัครจะต้องสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ขับรถบนสนามทดสอบ แล้วนี่คือ เทคนิคง่ายๆ ท่าสอบใบขับขี่รถยนต์ 2567 เฉลยมาให้แล้ว!

ทำใบขับขี่ 2567

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องสอบใหม่ไหม

กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ แต่หากใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 3 ปี จะต้องอบรมขับรถ, สอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่นั่นเอง

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ ควรศึกษากฎจราจร ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจก่อนทำใบขับขี่ รวมถึงผู้ที่ต้องการสอบขับรถควรฝึกขับรถให้ชำนาญก่อนสอบ เพื่อความรวดเร็ว ไม่เสียเวลา ลดข้อผิดพลาดได้

ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครอง ครอบคลุมมากที่สุด

หลังทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ 2567 เสร็จแล้ว ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 เพื่อรับความคุ้มครองผู้ขับขี่ และรถของคุณ ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด ทั้งรถสูญหายจากการโจรกรรม รถน้ำท่วม รถไฟไหม้ และความคุ้มครองอื่นๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ อุ่นใจมากที่สุด เข้ามาเช็กเบี้ยเลย รู้ราคาทันที !!

ประกันรถยนต์ชั้น 1

Sleeping Blogger

Content Writer ผู้ที่รักงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ ชอบเล่าเรื่อง แชร์ความรู้ใหม่ๆ หรือไอเดียง่ายๆ ที่เป็นสไตล์ของตัวเอง อยากให้เพื่อนๆ สนุกไปด้วยกัน!

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.