Bolttech Insurance Broker
LinePhone

สิทธิลดหย่อนภาษี 2566 มีอะไรบ้าง?

ลดหย่อนภาษี 2566 ของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี ต้องจ่ายภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด  โดยสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ทำง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน แต่ก่อนที่เราจะไปยื่นภาษีออนไลน์ ในช่วงนี้ใครที่กำลังวางแผนลดหย่อนภาษี 2565 ใช้สำหรับยื่นภาษีในปี 2566 มาดูกันเลยว่า สิทธิลดหย่อนภาษีมีอะไรบ้าง (ข้อมูลอัพเดตจากสิทธิลดหย่อนภาษีในปี 2565 ทั้งนี้ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

1. ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัว และครอบครัว

ลดหย่อนภาษี 2565

 • ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท ผู้ที่ยื่นภาษีมีสิทธิลดหย่อนภาษีส่วนตัวโดยอัตโนมัติ 
 • ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท ต้องเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และคู่สมรสต้องไม่มีรายได้ 
 • ค่าลดหย่อนฝากครรภ์และคลอดบุตร ภรรยาสามารถนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์มาเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี 2565 โดยตามจ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท ใช้ได้ทั้งรพ.รัฐและเอกชน ทั้งนี้สามีสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้กรณีภรรยาไม่มีเงินได้ 
 • ค่าลดหย่อนบุตร สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาท และสำหรับบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไปสามารถลดหย่อนเพิ่มอีก 30,000 บาท แต่มีเงื่อนไขที่ว่าบุตรต้องอายุไม่เกิน 20 ปี หรือมีอายุไม่เกิน 25 ปี และยังศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือชั้นอุดมศึกษา (ระดับอนุปริญญาขึ้นไป) รวมถึงการศึกษาในหลักสูตรเนติบัณฑิต ในกรณีบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป และเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป สามารถลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท แต่มีเงื่อนไขที่ว่าบุตรโดยชอบตามกฎหมายสามารถใช้สิทธิลดภาษีได้ตามจำนวนบุตรจริง และบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมายลดหย่อนได้เพียง 3 คนเท่านั้น  
 • ค่าลดหย่อนบิดามารดา กรณีเลี้ยงดูพ่อแม่ตนเองและคู่สมรสอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท สามารถหักค่าเลี้ยงดูได้ 30,000 บาท/คน (สูงสุดไม่เกิน 4 คน) แต่ลดหย่อนภาษีซ้ำระหว่างพี่น้องไม่ได้ ต้องมีการระบุลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการเลี้ยงดู (ลย.03) ว่าบุตรคนใดจะเป็นฝ่ายเลี้ยงดูพ่อแม่ 
 • ค่าอุปการะคนพิการ หรือคนทุพพลภาพ ไม่เกิน 60,000 บาท/คน แต่ผู้ดูแลบุคคลทุพพลภาพ หรือผู้พิการต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี หลักฐานที่ใช้เป็นหนังสือหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ (ล.ย.04) และสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการโดยสำเนาพร้อมรับรองว่าคุณเป็นผู้ดูแลคนพิการ ส่วนคนที่ทุพพลภาพต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการทุพพลภาพ

2. ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน

ลดหย่อนประกันกลุ่ม

 • ประกันสังคม อัตราเงินสบทบประกันสังคม 2566 ปรับเป็น 5% ตามปกติ หลังสิ้นสุดการปรับอัตราประกันสังคมเหลือ 3% ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2565 ทำให้ประกันสังคมในปี 2566 ลดหย่อนได้สูงสุด 9,000 บาทตามเดิม (อาจมีจำนวนเงินเปลี่ยนแปลงได้ หากมีประกาศปรับลดส่งเงินสมทบอีกครั้ง) 
 • เบี้ยประกันชีวิต สามารถหักได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประกันชีวิต ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 10,000 บาท โดยค่าลดหย่อนประกันชีวิต ต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป และทำประกันชีวิตในประเทศไทยเท่านั้น 
 • ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี 2565 ได้ไม่เกิน 25,000 (จากเดิมได้ 15,000 บาทต่อปี) เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท อีกทั้งลูกยังสามารถใช้เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ หักได้ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งพ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี แต่ไม่จำเป็นต้องอายุ 60 ปีขึ้นไป 
 • เบี้ยประกันชีวิตบำนาญ ไม่เกิน 15% ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 200,000 บาท โดยเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และ RMF จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท 

3. ค่าลดหย่อนกลุ่มเงินออม และการลงทุน

ออมเงิน

 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หักลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท  
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ใช้ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท 
 • กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามจ่ายจริง ไม่เกิน 13,200 บาท เหมาะกับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระที่ใช้เป็นตัวเลือกลดหย่อนภาษี 
 • กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และต้องถือกองทุนดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี 

หมายเหตุ : สิทธิลดหย่อนภาษี 2566 เมื่อรวมกองทุน RMF + กองทุน SSF, กบข. + กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + ประกันชีวิตแบบบำนาญ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท เท่านั้น 

4. ค่าลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์

ลดหย่อนภาษีอสังหาริมทรัพย์

 • ดอกเบี้ยบ้าน ลดหย่อนภาษี คือ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ลดหย่อนได้ตามจริง ไม่เกิน 100,000 บาท เป็นดอกเบี้ยจากเงินกู้การเช่าซื้อบ้าน คอนโด หรือที่อยู่อาศัย โดยเราต้องอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ด้วย รวมถึงการกู้เพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่บนที่ดินของตัวเอง

5. ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มเงินบริจาค

ลดหย่อนบริจาคเงิน

 • เงินบริจาค ลดหย่อนภาษี เพื่อสนับสนุนการศึกษา การกีฬา และเงินบริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดเงินบริจาค โดยรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอย่างอื่น 
 • เงินบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดเงินบริจาค โดยรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอย่างอื่นแล้ว 
 • เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนภาษี 2565 ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอย่างอื่น เช่น บริจาคเพื่อสาธารณกุศลให้แก่วัดวาอาราม มูลนิธิ สถานสงเคราะห์ เป็นต้น  
 • เงินบริจาคให้พรรคการเมือง ตามจำนวนที่บริจาคจริง แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท

6. ค่าลดหย่อนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

กระตุ้นเศรษฐกิจ

สิทธิลดหย่อนภาษี สามารถใช้ค่าลดหย่อน ช้อปดีมีคืน 2566 เป็นโครงการกระตุ้นการซื้อและการขายภายในประเทศของภาครัฐ

 • ผู้มีเงินได้สามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่ตรงตามเงื่อนไขของโครงการ ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นระยะเวลา 46 วัน มาใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท (จากเดิม 30,000 บาท)

ยื่นภาษี่ผ่านช่องทางไหนบ้าง ?

ยื่นภาษีออนไลน์

เมื่อเราได้วางแผนลดหย่อนภาษี เพื่อยื่นภาษี 2566 จากนั้นให้เตรียมเอกสารทุกอย่างจนครบ โดยสามารถยื่นภาษีได้หลายช่องทาง ได้แก่

 • ยื่นภาษีด้วยตัวเองที่กรมสรรพากร 
 • ยื่นภาษีออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://www.rd.go.th ให้เป็นไปตามมาตการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้เลย 
 • ยื่นผ่านแอปพลิเคชั่น RD Smart Tax แต่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรก่อน 

ทั้งหมดนี้เป็นรายการ ยื่นภาษี 2566 เพียงคุณเตรียมเอกสารให้ครบ แล้วนำไปยื่นภาษีออนไลน์ หากสิทธิลดหย่อนภาษีของเราเป็นไปตามเงื่อนไข ก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ทำให้คุณมีเงินออมมากขึ้น 

วางแผนลดหย่อนภาษี ซื้อประกันสุขภาพ ที่ bolttech.co.th นำมาลดหย่อนภาษีได้ หรือถ้าคุณต้องการซื้อประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่ ก็นำมาลดหย่อนภาษีได้ เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อปี ทั้งค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการรักษา สามารถเบิกประกันสุขภาพได้ ทำให้รู้สึกอุ่นใจมากขึ้น

ประกันสุขภาพ

 

Sleeping Blogger

Content Writer ผู้ที่รักงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ ชอบเล่าเรื่อง แชร์ความรู้ใหม่ๆ หรือไอเดียง่ายๆ ที่เป็นสไตล์ของตัวเอง อยากให้เพื่อนๆ สนุกไปด้วยกัน!

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.