Bolttech Insurance Broker
LinePhone

12 สิ่งของห้ามนำขึ้นเครื่อง หรือโหลดใต้เครื่องบิน

ก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องบิน ต้องเช็คสัมภาระให้แน่ใจว่า สิ่งของเหล่านั้นสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่  เนื่องจากทางสายการบินจะมีมาตรการของห้ามขึ้นเครื่องบิน และไม่อนุญาตนำสิ่งของบางชนิดโหลดลงใต้เครื่องที่อาจทำให้เกิดอันตรายของอากาศยาน รวมถึงผู้โดยสารท่านอื่นๆ บนเครื่อง และมีข้อจำกัดเรื่องของเหลวขึ้นเครื่อง เช่น ครีม โลชั่น สเปรย์ เจล ต้องอยู่ในปริมาณที่กำหนดเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้เพนกวิน bolttech.co.th จึงมา Checklist ของห้ามนำขึ้นเครื่อง หรือโหลดใต้เครื่องบิน หากคุณมีเเพลนจะขึ้นเครื่องบินเร็วๆ นี้ มาดูกันเลย

1. แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank)

power bank ขึ้นเครื่องบิน

แบตเตอรี่สำรอง (พาวเวอร์แบงค์) เป็นของห้ามโหลดใต้เครื่อง แต่สามารถพกพา power bank ขึ้นเครื่องบินโดยใส่กระเป๋าติดตัวได้ โดยเป็นแบตเตอรี่สำรองที่มีค่าความจุไฟฟ้า ตามมาตรการดังต่อไปนี้ 

  • Power Bank ขึ้นเครื่อง มีความจุต่ำกว่า 20,000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องได้
  • Power Bank ขึ้นเครื่อง มีความจุระหว่าง 20,000 – 32,000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน

**แต่ถ้า Power Bank มีขนาดความจุมากกว่า 32,000 mAh ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องทุกกรณี

2. อาวุธและของมีคม

ห้ามนำอาวุธของมีคมขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้นำอาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธขึ้นเครื่องบินเด็ดขาด ซึ่งมีรูปร่างและลักษณะที่อาจทำให้หลงเชื่อได้ว่าเป็นอาวุธขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพก สนับมือ ดาบ กระบอง คัตเตอร์ เป็นต้น แต่ของมีคมที่จำเป็นบางกรณี อาจอนุโลมเก็บไว้ในกระเป๋าใหญ่โหลดใต้เครื่องได้ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดโกนหนวด โดยขึ้นอยู่กับมาตรการความปลอดภัยของสนามบินนั้นๆ 

3. วัตถุไวไฟ

ห้ามนำวัตถุไวไฟขึ้นเครื่องบิน

สินค้าประเภท วัตถุไวไฟ ที่อาจเกิดปัญหาระเบิดหรือเพลิงไหม้ระหว่างโดยสารเครื่องบิน เช่น ก๊าซ ดอกไม้ไฟ พลุ ของเหลว/ของแข็งไวไฟ หรือวัตถุไวไฟที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตราย ห้ามผู้โดยสารบรรทุกไปกับสัมภาระที่เช็คอินหรือนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ถือเป็นของห้ามขึ้นเครื่องบินเด็ดขาด!!

4. วัตถุระเบิด

ห้ามนำระเบิดขึ้นเครื่องบิน

วัตถุระเบิด ที่ก่อให้เกิดอันตรายระหว่างโดยสารเครื่องบิน ทุกสายการบินไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเหลว ของแข็ง ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ หากผู้โดยสารฝ่าฝืนนำวัตถุอันตรายขึ้นเครื่องบิน เช่น วัตถุระเบิด จะมีโทษปรับและโทษจำคุกตามที่กฎหมายกำหนด

5. ยาเสพติด สารที่เป็นอันตราย

ห้ามนำยาเสพติดขึ้นเครื่องบิน

ยาเสพติด หรือสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เป็นของห้ามขึ้นเครื่องบินเด็ดขาด ไม่ว่าจะนำติดตัวขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่อง เช่น สารเสพติด สารติดเชื้อ วัสดุกัมมันตรังสี น้ำกรด ปรอท ไนโตรเจนเหลว สารพิษ ยาฆ่าแมลง สารหนู หรือวัตถุที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตราย เป็นต้น 

6. สัตว์ดุร้ายหรือสัตว์มีพิษ

ห้ามนำสัตว์มีพิษขึ้นเครื่องบิน

ห้ามพกสัตว์ดุร้าย หรือสัตว์มีพิษ ขึ้นเครื่องบินไปกับคุณเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ผู้โดยสารท่านอื่นๆ ได้รับบาดเจ็บจากสัตว์มีพิษ ยกเว้นบางสายการบินอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเช่น หมา แมว กระต่าย ขึ้นเครื่องได้แต่ต้องมีอายุมากกว่า 2 เดือนขึ้นไป ต้องมีใบตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ โดยต้องระบุรายละเอียดของสัตว์เลี้ยงชัดเจนและเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำสัตว์เลี้ยงไปโหลดไว้ที่ห้องบรรทุกสัมภาระพิเศษใต้ท้องเครื่อง ที่มีอุณหภูมิเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้สัตว์เลี้ยงต้องมีการนำเข้าอย่างถูกกฎหมายในแต่ละประเทศ 

7. ของเหลว เจล สเปย์

ของเหลวขึ้นเครื่อง

หากผู้โดยสารที่ต้องการนำ ของเหลวขึ้นเครื่อง มีข้อจำกัดดังต่อไปนี้ 

  • ของเหลวขึ้นเครื่อง ปริมาตรของเหลวห้ามเกิน 100 มล./ชิ้น (ที่ไม่ใช่วัตถุอันตราย) 
  • หากมีความจำเป็นต้องนำของเหลวติดตัวไปด้วย เช่น แชมพู สบู่เหลว ให้ใช้วิธีแบ่งใส่ขวดเล็กๆ หรือถุงใสพลาสติกที่ปิดสนิท ถุงขนาดสูงไม่เกิน 20cm × กว้างไม่เกิน 20cm (แบบไม่มีก้น) และมีปริมาตรไม่เกิน 100 ml/ชิ้น 
  • เมื่อทุกชิ้นรวมกัน ต้องมีปริมาตรไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) 
  • ของเหลว เจล สเปรย์ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานอนุณาตให้นำขึ้นเครื่องได้ต่ต้องบรรจุไวในถุงพลาสติกที่ปิดผนึก ไม่มีร่องรอยการแกะ ฉีกขาด หรือการเปิดปากถุง และต้องแสดงหลักฐานว่าซื้อในวันที่เดินทาง 

ของเหลวขึ้นเครื่อง ที่ได้รับการอนุโลมนำขึ้นเครื่องได้

หมายถึง สามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีปริมาตรตามที่กำหนด แต่ต้องมีปริมาณที่เหมาะสมกับระยะเวลาเดินทาง ได้แก่  

  • ของเหลวประเภทยา ต้องมีใบรับรองแพทย์ ฉลาก หรือเอกสารกำกับยาที่ระบุชื่อผู้โดยสาร เว้นแต่เป็นยาสามัญประจำบ้านตามประกาศกระทรางสาธารณะสุข 
  • อาหารที่ต้องพกพา ตามข้อกำหนดทางการแพทย์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางโภชนา 
  • อาหารหรือนมสำหรับเด็กทารก ปริมาณตามที่จำเป็นระหว่างเที่ยวบิน 

8. ของละเมิดลิขสิทธิ์

ห้ามนำของละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นเครื่องบิน

การนำสินค้าหรือสิ่งของที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นเครื่องบิน ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นๆ หากเจ้าหน้าที่ตรวจเจอของผิดกฎหมายอาจโดนยึดสิ่งของเหล่านั้น อย่าเสี่ยงใช้ของละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายเด็ดขาด

9. อาหารที่มีกลิ่นแรง

ห้ามนำทุเรียนขึ้นเครื่องบิน

อาหารประเภทที่มีกลิ่นแรง อย่างเช่น ทุเรียน ปลาร้า น้ำพริก น้ำปลา เป็นต้น บางสายการบินไม่อนุญาตให้นำสิ่งของเหล่านี้ขึ้นเครื่องบิน เพราะอาจส่งกลิ่นรบกวนต่อผู้โดยสารท่านอื่นๆ รวมถึงอาหารแห้งที่บรรจุมาในผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่บางสายการบินก็อนุโลมอาหารบางประเภท โดยคุณต้องบรรจุหีบห่อแน่นหนา ไม่หกเลอะเทอะ ไม่มีกลิ่น

10. เนื้อสัตว์ของสดหรือแช่เเข็ง

ห้ามนำอาหารแช่แข็งขึ้นเครื่องบิน

ห้ามนำเนื้อสัตว์ของสด อาหารแช่แข็งทุกชนิด ขึ้นเครื่องบินไปเด็ดขาด เช่น เนื้อหมู เนื้อปลาแช่เข็ง เป็นต้น กรณีเจ้าหน้าที่สายการบินตรวจเจออาจโดนจับโยนทิ้งได้เลยนะ เพราะว่าอาหารสดมีโอกาสเสียตอนขึ้นเครื่อง เลอะเทอะได้ง่าย อาจส่งกลิ่นรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นๆ

11. ของประดับมูลค่าแพง

ห้ามนำเครื่องประดับขึ้นเครื่องบิน

เที่ยวทั้งทีให้สบายใจดีกว่า อย่าพกของมีค่าติดตัว นอกจากเสี่ยงโดนปล้นแล้ว บางสายการบินไม่อนุญาตให้โหลดของที่มีมูลค่ามากกว่า 2,500 ดอลลาร์  เช่น อัญมณี สร้อมเพชร เงินสด และทรัพย์สินอื่นๆ ที่มูลค่าสูง เพื่อความอุ่นใจเก็บของมีค่าไว้ที่ตู้เซฟที่บ้านจะดีกว่า  

12. วัตถุที่แตกง่าย

ห้ามนำวัตถุแตกง่ายขึ้นเครื่องบิน

สาเหตุที่ห้ามนำวัตถุที่แตกง่ายขึ้นเครื่อง เพราะเวลาที่โดยสารขึ้นเครื่องบินอาจได้รับแรงกระแทก ทำให้วัตถุบางประเภทได้รับความเสียหาย เช่น แก้ว ขวดแก้ว ขวดไวน์ ขวดเหล้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่บางสายการบินก็อนุโลมให้นำขึ้นเครื่องได้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามปริมาณและจำนวนของแอลกอฮอล์ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทสายการบิน

หมดห่วงทุกทริป ซื้อประกันเดินทาง ที่ bolttech.co.th คุ้มครองค่ารักษาระหว่างเดินทาง ครอบคลุมสัมภาระเสียหาย หรือสูญหาย ครอบคลุมแม้กระทั่งเครื่องบินดีเลย์ เที่ยวใกล้ไกลแค่ไหนก็สบายใจ มีแผนสำหรับยื่นขอวีซ่าได้


Bolttech Tips: 

เช็กกระเป๋าเดินทางก่อนขึ้นเครื่องบิน

ทั้งขนาดและน้ำหนักของกระเป๋า ตามนโยบายแต่ละบริษัทสายการบินด้วย สำหรับกระเป๋าโหลดขึ้นเครื่องทั่วไปจะเป็นขนาด 16-22 นิ้ว น้ำหนักกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระที่ขึ้นเครื่องไม่เกิน 7-10 กิโลกรัม แต่ละบริษัทที่จะมีข้อกำหนดแตกต่างกันไป แนะนำให้สอบถามกับทางสายการบินที่คุณจองตั๋วเครื่องบินโดยตรง

**กรณีที่ขนาดหรือน้ำหนักกระเป๋าเกินที่กำหนด อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามอัตราน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 

ประกันเดินทาง

Sleeping Blogger

Content Writer ผู้ที่รักงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ ชอบเล่าเรื่อง แชร์ความรู้ใหม่ๆ หรือไอเดียง่ายๆ ที่เป็นสไตล์ของตัวเอง อยากให้เพื่อนๆ สนุกไปด้วยกัน!

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.